contact

Neemt u gerust contact met ons op!

U kunt ons bereiken per telefoon of per mail:

 

Pieter Asjes                 +31 6 51 19 56 08     pieter@asjesbisseling.nl

Arjan Bisseling            +31 6 51 07 02 06     arjan@asjesbisseling.nl

Pascal Vogel                +31 6 51 54 43 82     pascal@asjesbisseling.nl

Marcel Oliemans         +31 6 15 28 18 13    marcel@asjesbisseling.nl     

Charles van den Berg  +31 6 20 61 04 93 charles@asjesbisseling.nl                                                                  

 

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Algemene Voorwaarden

Op alle samenwerkingen met AsjesBisseling zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAP:

AsjesBisseling Belastingadviseurs B.V.

Artikel 1.

 1. AsjesBisseling Belastingadviseurs B.V. (hierna te noemen: “AsjesBisseling”) oefent de belastingadvies- en belastingaangiftepraktijk uit.
 2. De partners van AsjesBisseling zijn besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Op verzoek wordt een lijst van vennoten ter beschikking gesteld.

Artikel 2.

 1. Alle aan AsjesBisseling verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Aanvaarding door of namens AsjesBisseling van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die algemene voorwaarden.

Artikel 3.

 1. Ongeacht door wie van de aan AsjesBisseling verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend AsjesBisseling als opdrachtnemer.
 2. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op door of namens AsjesBisseling aanvaarde opdrachten.

Artikel 4.

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door AsjesBisseling vast te stellen uurtarieven.
 2. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij niet tijdige betaling is AsjesBisseling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 3. Door AsjesBisseling ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en/of verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 5.

Iedere aansprakelijkheid van AsjesBisseling voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het honorarium dat de opdrachtgever heeft betaald in de betreffende zaak aan AsjesBisseling.

Artikel 6.

 1. AsjesBisseling zal, ingeval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (hierna te noemen: “onderopdrachtnemers”) bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever.
 2. AsjesBisseling is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onderopdrachtnemers. Elke door of namens AsjesBisseling aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van AsjesBisseling in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onderopdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7.

Niet alleen AsjesBisseling, maar ook onderopdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 8.

Tenzij enige (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel AsjesBisseling tot bekendmaking verplicht, of AsjesBisseling of personen verbonden aan of werkzaam voor AsjesBisseling voor zichzelf optreedt/optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal AsjesBisseling en door AsjesBisseling ingezette medewerk(st)er(s) vertrouwelijke informatie, waaronder adviezen, aangiften, correspondentie en persoonsgegevens niet openbaren of aan derden verstrekken.

Artikel 9.

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de partners van AsjesBisseling, de bestuurders van de partners van AsjesBisseling die besloten vennootschappen zijn, alsmede van al diegenen die ten behoeve van AsjesBisseling werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Artikel 10.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden vermeld op de site van AsjesBisseling:www.asjesbisseling.nl en worden aan geïnteresseerde partijen op verzoek toegezonden.

Artikel 11.

1.  De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en AsjesBisseling is onderworpen aan Nederlands recht.

2.  Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

Amsterdam, juli 2011