Nederlandse financiële en belastingmaatregelen met betrekking tot COVID-19

Nederlandse financiële en belastingmaatregelen met betrekking tot COVID-19

De uitbraak van Covid-19 heeft grote gevolgen voor de wereldeconomie. Het Nederlandse Ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat maatregelen zullen worden genomen om de impact op de Nederlandse economie te beperken. In de volgende paragrafen zullen we deze maatregelen uiteenzetten en manieren voorstellen waarop u de negatieve financiële effecten voor uw organisatie kunt beperken. Nieuwe aanvullende maatregelen worden binnenkort verwacht, we zullen u zo snel mogelijk bijwerken.

  1. Maatregelen aangekondigd door de Nederlandse regering

1.1. Bijzonder uitstel van betaling van belastingen Ondernemers die financiële problemen hebben of verwachten als gevolg van de uitbraak van Covid-19 kunnen bij de belastingautoriteiten een bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en loonbelasting. Zodra de belastingautoriteiten het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling ontvangen, worden de vereisten voor belastingbetaling opgeschort. De individuele beoordeling zal later plaatsvinden. Bovendien zullen de belastingautoriteiten standaardboetes die niet op tijd zijn betaald, achterwege laten of terugdraaien.

Wij helpen u graag bij het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling. Om dit te kunnen doen, moeten we kunnen verklaren dat:

Op dit moment heeft u moeite met betalen, maar er worden bijvoorbeeld geen toekomstige betalingsproblemen verwacht. Uw betalingsproblemen zijn alleen tijdelijk te wijten aan het coronavirus. Uw bedrijf is anders levensvatbaar.

1.2 Verkorting van de arbeidsuren Een dalende omzet kan een negatieve invloed hebben op de resultaten, vooral wanneer de salarissen van werknemers volledig worden betaald zonder dat ze kunnen werken. Het verminderen van hun arbeidsuren kan hiervoor een oplossing zijn. U betaalt uw werknemers hetzelfde salaris, terwijl ze eigenlijk minder uren kunnen werken. Vanwege dit verschil kan een claim worden ingediend voor een werkloosheidsuitkering (WW) vanwege verminderde arbeidsuren (de zogenaamde WTV). Het UWV vergoedt 70% van het salaris voor de uren die de werknemers niet hebben gewerkt. Een WTV-uitkering is geldig voor minimaal 2 weken en kan worden verlengd tot maximaal 24 weken. U moet aan de volgende eisen voldoen:

Uw bedrijf wordt getroffen door een bijzondere situatie die niet wordt gedekt door het reguliere bedrijfsrisico. U verwacht voor een komende periode van minimaal 2 tot 24 weken minstens 20% minder werk te hebben.

Een vrijstelling wordt verleend vanaf de datum waarop een verzoek om vermindering van uren wordt ingediend. De toestemming is geldig voor maximaal 6 weken. Toestemming wordt niet verleend:

In een periode voorafgaand aan de ontvangst van het verzoek om vrijstelling door het ministerie. Wanneer het aantal werknemers niet overeenkomt met de redelijke behoefte van het bedrijf. Als de vermindering van werk betrekking heeft op een staking.

1.3 Overbruggingslening De regering heeft aangekondigd dat de introductie van de uitgebreide regeling voor een garantie voor middelgrote en kleine bedrijven (de zogenaamde MBKB) zal worden versneld voor bedrijven die liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de uitbraak van Covid-19. De regeling is actief vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt deel uit van een reeks maatregelen die eerder door de regering zijn aangekondigd om de economische gevolgen van het coronavirus tegemoet te komen.

Om bedrijfseigenaren in staat te stellen gemakkelijk geld te lenen, fungeert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als garantsteller via de BMKB. Bedrijfseigenaren kunnen leningen krijgen van geldverstrekkers zoals banken. In de reguliere regeling bedraagt de garantie voor de lening (borgstellingskrediet) 50% van de lening die de geldverstrekker verstrekt, vaak een bank. De garantie van de overheid bedraagt 90% van deze garantie voor de lening.

Vanwege de aanvullende maatregelen wordt de garantie voor de lening van de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daarom kunnen banken gemakkelijker en sneller leningen verstrekken en kunnen bedrijven eerder meer geld lenen. Bovendien kan de regeling nog verder worden uitgebreid en is van toepassing op overbruggingsleningen en bankkredieten met een looptijd van 2 jaar.

  1. Maatregelen die u zelf kunt nemen

De volgende maatregelen zijn voorbeelden van mogelijke kansen die fiscale regelingen bieden om de liquiditeit van uw organisatie te verbeteren.

2.1 Verminder voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting Het is mogelijk dat uw organisatie een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting heeft ontvangen voor het boekjaar 2020. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op de resultaten van voorgaande financiële jaren. Het is echter mogelijk dat de resultaten door recente ontwikkelingen niet langer correct zijn. Door voorlopige belastingaanslagen te verminderen, kunt u de liquiditeit in uw bedrijf behouden.

2.2 Heroverweeg de btw-aangifteperiode Aan het begin van elk kwartaal dient u of iemand in uw bedrijf de btw-aangifte in. Er bestaan echter enkele uitzonderingen op deze regel. U kunt verzoeken om uw btw-aangifte maandelijks in te dienen. Dit kan gunstig zijn als u zich in een positie van structurele btw-teruggave bevindt. Het indienen van btw-aangiften per kwartaal wordt meestal aanbevolen als u zich in een positie van btw-betaling bevindt. We kunnen de periode voor het indienen van btw-aangiften voor u aanpassen.

2.3 Factuurdatum aan het einde van de btw-aangifteperiode Als een factuur op de laatste dag van de periode wordt verzonden, is het nog steeds nodig om btw over die periode te betalen. Over het algemeen maken de belastingautoriteiten geen onderscheid tussen betaalde en onbetaalde facturen. Als u een factuur op de eerste dag van de volgende periode verzendt, moet het overeenkomstige bedrag aan belasting worden betaald over het einde van die periode. Het is dan waarschijnlijker dat de factuur wordt betaald voordat de belasting moet worden betaald. Omgekeerd kan hetzelfde resultaat worden bereikt door inkoopfacturen te ontvangen vóór de nieuwe periode, zodat de verschuldigde btw nog steeds in de huidige periode kan worden terugbetaald. Uw leverancier moet natuurlijk meewerken om dit te doen.

2.4 Vraag btw terug op onbetaalde facturen Als schuldeiser heeft u uiterlijk één jaar na de vervaldatum van uw vordering het recht op teruggave van de betaalde btw. Met andere woorden, als u facturen langer dan 12 maanden geleden heeft verstuurd en ze zijn nog niet betaald, kunt u een teruggave van de btw ontvangen in de volgende belastingaangifteperiode. Houd er rekening mee dat als uw vermeende oninbare vorderingen op een later moment worden betaald, u het btw-bedrag opnieuw moet betalen. Als duidelijk wordt dat de klant de factuur (bijvoorbeeld vanwege faillissement) niet binnen 12 maanden na de betaaltermijn kan betalen, kan de btw-teruggave eerder worden ingediend.

2.5 Bepaal de fiscale eenheid voor btw Het claimen van een fiscale eenheid voor btw-doeleinden kan voordelig zijn. Bedrijven die deel uitmaken van een fiscale eenheid voor btw-doeleinden zijn vrijgesteld van btw voor onderlinge levering van goederen en diensten. Daarom hoeft er geen btw te worden betaald over onderlinge transacties, die later door de belastingautoriteiten worden terugbetaald zonder fiscale eenheid. Dit kan ook waardevol zijn als een deel van de fiscale eenheid btw-vrijgestelde activiteiten verricht. Houd er rekening mee dat het vormen van een fiscale eenheid automatisch inhoudt dat alle bedrijven binnen de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk worden voor elkaars btw-schulden.

2.6 Verkoop van vorderingen Als u verwacht dat u uw vorderingen niet kunt innen vanwege de huidige economische situatie, kunnen ze nog steeds van waarde zijn en kan er kasstroom worden gegenereerd. Dit is mogelijk door deze vorderingen te verkopen aan marktpartijen die gespecialiseerd zijn in de aankoop van vorderingen onder nominale waarde. Deze marktpartijen betalen u een bepaald percentage van de nominale waarde van uw vordering, afhankelijk van de kwaliteit. Een voordeel voor u is dat uw kasstroom onmiddellijk verbetert en dat u uw risico op mogelijke toekomstige verliezen beperkt.

2.7 Kasstroomprognose Uw organisatie kan te maken krijgen met een plotselinge stop in de vraag, wat kan leiden tot acute liquiditeitsproblemen. Bijvoorbeeld, de volgende salarisbetalingen kunnen een probleem vormen. Hoe financiert u deze betalingen? Cash is koning in elke crisis. Een betrouwbare kasstroomprognose kan van grote waarde zijn voor uw organisatie. Als u hulp nodig heeft bij het opzetten van betrouwbare kasstroomprognoses, doen we dit graag. We hebben ervaring met online kasstroomtools die rechtstreeks zijn gekoppeld aan uw administratie. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op Als u vragen heeft over de hierboven verstrekte informatie, staan we natuurlijk klaar om bepaalde onderwerpen verder toe te lichten. Bovendien helpen we u graag om de best mogelijke actie te ondernemen om de negatieve gevolgen van de uitbraak van Covid-19 voor uw organisatie te beperken.”